Alkmaar Centraal


Het moet eenvoudiger, duidelijker en sneller gaan om woningbouwplannen te voorzien van een bouwvergunning. De krapte op de woningmarkt in Alkmaar en de omliggende regio is groot. Het college heeft de ambitie om de komende jaren, vooral rondom het Alkmaars Kanaal, veel woningen te bouwen. Met het Programma 'Versnel de Woningbouw' presenteert het college een breed plan om versnelling te realiseren.

In de afgelopen maanden is er door gemeente Alkmaar, samen met regionale marktpartijen en de Woningmakers, gezocht naar mogelijkheden om procedures te stroomlijnen. Er gekeken bij andere overheden en een analyse gedaan van de eigen afhandeling van vergunningsaanvragen en bestemmingsplanwijzigingen. Dat leverde een actieplan op, waarmee in 2021 grote stappen worden gezet om versnelling te realiseren. Kernwoorden zijn: samen, duidelijk en toegankelijk.

Alle benodigde informatie voor woningbouwplannen wordt in 2021 duidelijk vindbaar op een nieuwe website, met een duidelijke structuur, actieve communicatie over ontwikkelkansen en een interactieve kaart. Initiatiefnemers krijgen bovendien één duidelijk aanspreekpunt gedurende het hele vergunningsproces.

Uit bezoekjes aan andere overheden bleek wel dat er geen kant en klare oplossing voor versnelling. De kunst zit ook in het proberen en experimenteren. In samenwerking met marktpartijen en de provincie gaat Alkmaar aan de slag met vier pilots:

De eerste heeft te maken met het principeverzoek dat ontwikkelaars in een vroeg stadium te kijken wat de gemeente van hun initiatieven vinden. De behandeling daarvan wordt in Alkmaar als traag ervaren. Al is er geen wettelijke termijn, de gemeente belooft nu om twaalf weken inhoudelijk te reageren.

De tweede betreft het voorontwerp bestemmingsplan, dat in de meeste gevallen wordt opgesteld uit zorgvuldigheid en om te gebruiken voor participatie en ‘vooroverleg’ met partijen als de provincie, veiligheidsregio en de gemeenteraad. Deze fase kan worden gestroomlijnd en marktpartijen krijgen meer verantwoordelijkheid. Overleg en participatie kunnen gelijktijdig plaatsvinden.

In de derde pilot werken ontwikkelaars en de gemeente gedurende het gehele proces digitaal of fysiek nauwer samen en delen verantwoordelijkheden. Ontwikkelaars kunnen er bijvoorbeeld partijen bij halen als een stedenbouwkundige of projectleider.

Pilot vier is een gemeentelijk netwerk van vakspecialisten die flexibel ingezet kunnen worden bij pieken in bouwaanvragen.

Het plan zal worden gepresenteerd aan de gemeenteraad voor goedkeuring.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl