Een herziening van het bestemmingplan moet het omzetten van het industrieterrein in Oudorp naar een aantrekkelijke stedelijke leefomgeving mogelijk maken. De aanwezige wettelijke geluidzone houdt de ontwikkeling van gemengde functies met onder andere woningen, voorzieningen en bijpassende bedrijvigheid in Oudorp op dit moment tegen. Het college start de voorbereidingen om de geluidzone rondom industrieterrein Oudorp aan te passen, waarbij de aanwezige bedrijven hun bestaande rechten behouden. Voor toekomstige ontwikkelingen zijn vervolgens nog aparte procedures nodig.

In 2017 is de Omgevingsvisie Alkmaar 2040 vastgesteld, waarin de ontwikkeling van de Kanaalzone wordt aangegeven. Hierin wordt de ambitie uitgesproken om de aan het Noordhollands Kanaal gelegen industrieterreinen Oudorp en Overdie te transformeren naar een aantrekkelijke stedelijke leefomgeving. Dit wordt een combinatie van woningen met bijpassende voorzieningen en bedrijvigheid. De aanwezigheid van de geluidzones staat deze transformatie op deze terreinen echter in de weg. De eerste stap om dit  wel mogelijk te maken, is het aanpassen van deze zones. Deze stap wordt nu voor Oudorp in gang gezet.

Door de aanwezigheid van meerdere grote lawaaimakers is in het verleden in het bestemmingsplan voor Oudorp een speciale geluidzone ‘industrie’ vastgesteld. Deze grote lawaaimakers zijn echter, op de scheepswerf na, inmiddels allemaal verdwenen. De geluidzone is daarmee voor een groot deel overbodig en kan worden aangepast. Voor de delen waar de geluidzone wordt opgeheven geldt dat bedrijven niet meer op een ‘industrie-terrein’ liggen, maar op een ‘bedrijventerrein’. Het aanpassen van de geluidzone van Oudorp heeft als gevolg dat er zich in de toekomst geen grote lawaaimakers meer kunnen vestigen. De herziening houdt ook in dat reeds aanwezige bedrijven in de toekomst niet meer kunnen uitbreiden tot een grote lawaaimaker.

Ook al wijzigt de feitelijke situatie in het gebied met het aanpassen van de geluidzone niet, het is wel van belang bedrijven, bewoners en direct omwonenden goed te informeren. Dit verloopt via een participatietraject gekoppeld aan de procedure rond herziening van het bestemmingsplan. Als het voorontwerp van het plan gereed is wordt dat gedurende zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen betrokkenen hun inspraakreactie indienen. Voorafgaand aan de start van de bestemmingsplanprocedure wordt er dinsdag 15 januari om 19:30 uur in het TMG-gebouw aan de Edisonweg 10 een informatiebijeenkomst georganiseerd voor ondernemers, bewoners en belangenorganisaties.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel Opsteker Media 072 73 70 189 of mail ons: info@opstekermedia.nl