Gemeente Alkmaar gaat aan de slag met een nieuwe verordening om burgerparticipatie te versterken en te verduidelijken. Middels een unaniem aangenomen motie van D66, PvdA en SPA kreeg het college hiertoe opdracht van de gemeenteraad. In de Participatieverordening komt te staan op welke momenten en manieren inwoners en ondernemers invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming.

Gemeente Alkmaar heeft een Inspraakverordening uit 2015, maar volgens de raad kan het beter en duidelijker voor zowel burgers als de gemeente zelf. Bovendien wordt een wet opgesteld over participatie op decentraal niveau.

"Wij onderschrijven het belang om inwoners te blijven betrekken bij de ontwikkelingen in de samenleving", reageerde het college van B&W op de motie. "Er is er een groeiende behoefte van inwoners om invloed uit te kunnen oefenen op de besluitvorming. Daarnaast is er op dit moment veel ontwikkeling op het gebied van (nieuwe) wet- en regelgeving wat van invloed is op de verschillende vormen van participatie. Dit gaat naar onze mening verder dan alleen inspraak bij de voorbereiding van besluitvorming. Wij onderzoeken daarom de mogelijkheden voor inrichting van onze participatie, waarbij wij ook het opstellen van een participatieverordening als instrument betrekken."

"Dit jaar willen we hiervoor gebruiken om te inventariseren en voorstellen te ontwikkelen waarna wij de vervolgstappen in dit proces kunnen bepalen", vervolgt het college. In het vierde kwartaal volgt een update. (foto: Pixabay / Irina L)
Pin It